Logo Kroatischer Weltkongress in Deutschland

Statut

HRVATSKI SVJETSKI KONGRES U NJEMAČKOJ

Član 1: Područje djelovanja

1. Savez tvore hrvatska društva, udruge i pojedinačne osobe u Saveznoj Republici Njemačkoj.

2. Savez je nadstranački i nadkonfesionalan.

Čan 2: Ime i sjedište

1. Savez nosi ime Hrvatski svjetski Kongres u Njemačkoj (HSKNj).
1.1 Njegovo sjedište je u Bonnu.
1.2. U sudskom registru treba uz ime dobiti oznaku “e.V.”.
2. Pečat je okrugli.
2.1 U krugu oko hrvatskog grba stoje sjedište i ime na hrvatskom i njemačkom jeziku.

Član 3: Status (opća dobrotvornost i usrdnost)

1. Savez slijedi neposredno i isključivo dobrotvorne i milosrdne ciljeve u smislu poreznih propisa.
1.1 Sredstva Saveza, ukljucujući tu i moguće viškove, biti će upotrebljena u smislu odredbi u Statutu.
1.2 Savez radi nesebično i ne djeluje radi privredne koristi.
1.3 Članovi ne dobivaju naknade iz sredstava Saveza.
1.4 Nijedna osoba ne smije biti povlaštena kroz neumjerene izdatke, ili kroz takve, koji se protive svrsi rada Saveza.

Član 4 : Svrha HSKNj

1. Svrha HSKNj je slijedeća:
1.1 Promicanje integracije Hrvata u gostinskoj zemlji.
1.2 Njegovanje razumijevanja među narodima.
1.3 Zauzimanje za prava i slobodu Hrvata.
1.4 Briga za očuvanje i razvoj hrvatske socijalne, kulturne i duhovne baštine.
1.5 Predstavljanje i zastupanje Hrvata u Njemackoj u državnim i nedržavnim tijelima.
1.6 Suradnja sa svim hrvatskim i nehrvatskim demokratskim organizacijama u Njemačkoj i izvan Njemačke.
1.7 Pomaganje i koordiniranje rada svojih članova.
1.8 Jačanje povezanosti Hrvata u Njemačkoj sa domovinom i međusobne povezanosti u Njemačkoj.
1.9 Pomaganje u obnovi razorene domovine.
2. Da bi on to sve ostvario, Savez njeguje kontakte sa članstvom organiziranjem savjetovanja i seminara, informacijskih priredbi, izdavanjem prigodnih publikacija i radom u javnosti.
2.1 Svoje milosrdne ciljeve želi Savez ostvariti pozivima na darivanje i pomoć, a skupljeni iznos slao bi se svima u nevolji u Hrvatskoj i drugdje.

Član 5 : Članstvo

1. Članom HSKNj mogu postati sve osobe u smislu čl.1 koje potiču ciljeve HSKNj.
1.1. Članstvo u Savezu je otvoreno i prema njemačkim gradanima.
2. Pravo na vlastito izjašnjavanje ostaje i nakon pristupa nepovrijedeno.
3. Potporni i počasni članovi mogu radi svojih zasluga biti birani na prijedlog predsjedništva.
4. Primanje u članstvo postiže se pismenom molbom.
4.1 Za primanje člana u Savez potrebna je suglasnost predsjedništva.
4.1.1. Protiv negativne odluke predsjedništva može se molbom zatražiti odluka Kongresnog odbora.
4.2 Novi član priznaje svojim prijemom u Savez automatski i Statut HSKNj.
5. Prestanak članstva
5.1 Dobrovoljnim pismenim izjašnjenjem u roku od tri mjeseca prije isteka kalendarske godine.
5.2 Neplaćanjem članarine za dvije godine.
5.3 Isključenjem, za koje mora postojati važan razlog.
5.4 Ukinućem Saveza.
5.5 U slučaju smrti.

Član 6 : Članarina

1. Savez propisuje plaćanje godišnje članarine čiju visinu određuje glavna skupština.
2. Članarina se plaća za onu godinu u kojoj članstvo počinje.
3. Članarina se mora platiti do 21. ožujka tekuće poslovne godine.
4. Na molbu može članarina za studente i studentske udruge, socijalno ugrožene, nezaposlene i penzionere biti smanjena.
5. Predsjedništvo može na posebnu zamolbu za pojedinu godinu članarinu smanjiti ili ne tražiti.

Član 7: Tijela

1. Tijela HSKNj su slijedeća:
1.1 Glavna skupština
1.2 Kongresni odbor
1.3 Predsjedništvo
2. Glavna skupština
2.1 Glavna skupština je najviši organ HSKNj. Ona se saziva redovito svake godine.
2.2 Nju čine u članu 1. navedena društva, udruge i pojedinačne osobe.
2.2.1 Javnopravna društva imaju pravo na dva delegata s pravom glasa.
2.2.2 Udruge imaju pravo na jednog delegata sa pravom glasa po svakih pedeset članova.
2.2.3 Pojedinačne osobe imaju po jedan glas, sa ograničenjem, da mogu imati ukupno 10 % glasova svih delegiranih s pravom glasa.
2.3 Glavna skupština odlučuje :
2.3.1 O svemu što dodiruje temeljne interese Saveza naročito o radnim smjernicama.
2.3.2 O radnom izvještaju predsjedništva i o raspuštanju predsjedništva.
2.3.3 O promjeni statuta u raspuštanju Saveza.
2.3.4 O utvrđenju godišnje članarine.
2.4 Glavna skupština bira:
2.4.1 Predsjedništvo
2.4.2 Članove Kongresnog odbora
2.4.3 Članove časnog suda
2.4.4 Nadzornike riznice
2.5 Poziv na Glavnu skupštinu zajedno sa dnevnim redom mora uslijediti četiri tjedna prije zakazanog termina.
2.5.1 Glavna skupština se po svim pravilima mora sazvati ako jedna trecina članova, pismeno i uz najavu dnevnog reda, to zahtijeva.
3. Kongresni odbor
3.1 Kongresni odbor se sastaje prema potrebi između skupština, a za poziv vrijede ista pravila kao i za saziv glavne skupštine (čl.7 – 2.5).
3.2 Glavna skupština bira iz svojih redova članove Kongresnog odbora i to na svakih deset članova jednog člana sa pravom glasa.
3.3 Kongresni odbor nadzire rad predsjedništva izmedu glavnih skupština.
3.3.1 On prima izvještaje predsjedništva i odlučuje u okvirima nadležnosti Glavne skupštine.
3.4 Kongresni odbor bira na početku svog rada i iz svojih redova:
predsjednika, njegovog zamjenika i zapisničara.
4. Predsjedništvo
4.1 Glavna skupština bira predsjedništvo na dvije godine.
4.2 Predsjedništvo čine trinaest osoba sa pravom glasa. Njemu pripadaju:
4.2.1 Predsjednik
4.2.2 Dva dopredsjednika
4.2.3 Dva tajnika
4.2.4 Zapisničar
4.2.5 Rizničar
4.2.6 Šest prisjednika
4.3 Predsjedništvu pripadaju, bez prava glasa, predsjednici Kongresnog odbora i Radnih Odbora, ukoliko već nisu izabrani za članove predsjedništva.
4.4 Predsjedništvo se sastaje najmanje četiri puta godišnje.
4.5 Predsjednik poziva i vodi Glavnu skupštinu i sjednice predsjedništva i određuje dnevni red.
4.5.1 On zastupa HSKNj prema van i prema Savezu.
4.5.2 U slučaju spriječenosti njegove obaveze preuzima jedan od zamjenika.
4.5.3 Osim predsjednika pravo zastupanja imaju dva dopredsjednika i glavni tajnik. Oni čine uže predsjedništvo i mogu pojedinačno zastupati Savez.
4.6 Tajnik vodi poslove HSKNj i priprema sjednice.
4.6.1 U radu mu pomaže drugi tajnik.
4.7 Zapisničar je zadužen za zapisnike.
4.8 Rizničar je odgovoran za riznicu i za vođenje bankovnog računa.
4.9 Predsjedništvo provodi odluke Glavne skupštine i
4.9.1 Obavlja samostalno tekuće administrativne poslove.
4.10 Rad predsjedništva može se odvijati po Pravilniku, kojeg predsjedništvo samo odredi.
5. Radni odbori
5.1 Radni odbori su udruženja članova iz područja:
5.1.1 Humanitarna pomoć
5.1.2 Obnova i razvoj
5.1.3 Mediji i politika
5.1.4 Domovinski kontakti
5.1.5 Kultura i odgoj
5.1.6 Mladež i šport
5.2 Prema potrebi mogu se osnovati i drugi radni odbori.
5.2.1 Pojedinosti odreduje pravilnik predsjedništva.
5.3 Radni odbori imaju obavezu poticati, zastupati i širiti ideje i ciljeve HSKNj.
5.4 Osnivanje i izbor provodi predsjedništvo.

Član 8 : Izborna pravila

1. Izbori
1.1 Izbori predsjednika, zamjenika, tajnika, zapisničara i rizničara vrše se tajno sa karticama i u odvojenim izbornim postupcima.
1.1.1 Za izbor je potrebna apsolutna većina.
1.1.2 Ako u prvom izbornom postupku kandidat ne dobije apsolutnu vecinu, onda u drugom postupku odlučuje relativna većina.
1.1.3 Kod jednakog broja glasova odlučuje se principom užeg izbora (Stichwahl).
1.2 Izbor prisjednika vrši se tajno u jednom izbornom postupku.
1.3 U slučaju ispražnjenja mjesta prisjednika za vrijeme njegovog mandata zamjenjuje ga automatski osoba, koja je na izbornoj skupštini dobila najveci broj glasova.
1.3.1 Ako zapisničar ili rizničar prijevremeno napuste predsjedništvo biraju se njihovi zamjenici iz reda predsjedništva, do iduće izborne skupštine.
2. Glasovanje
2.1 Zaključci se donose jednostavnom većinom svih predanih važećih glasova.
2.1.1 Uzdržane glasove se zapostavlja.
2.1.2 Kod jednakog broja glasova “za – protiv” prijedlog se ne usvaja.
2.2 Za promjenu Statuta potrebna je dvotrećinska većina prisutnih članova i
2.2.1 najmanje apsolutna većina svih članova sa pravom glasa.
2.3 Glasovanje se obavlja dizanjem ruke, osim ako – kod stvarnih pitanja jedna desetina, kod personalnih pitanja jedan član – zatraže tajno glasovanje.

3. Zapisnik
3.1 O svim skupovima i sjednicama vodi se zapisnik.
3.1.1 Zaključci se moraju doslovno zabilježiti.
3.1.2 Zapisnici se moraju pročitati i od strane predsjednika i zapisničara potpisati.
4. Kvorum
4.1 Kvorum čini prisutnost većine izabranih članova.
4.1.1 On donosi zaključke sve dok se, na zahtijev, ne utvrdi da ne postoji dovoljan broj glasova za donošenje zaključaka.
4.2 Glavne skupštine i sjednice Kongresnog vijeća i Radnih odbora imaju pravo zaključivanja bez obzira na broj prisutnih članova, ukoliko je poziv na te sjednice uslijedio uredno.

Član 9: Vođenje riznice

9.1. U prvom polugodištu mora uslijediti kontrola riznice za prošlu radnu godinu. O tome se mora voditi zapisnik.
9.2 Nadzornike riznice bira glavna skupština i oni ne smiju biti članovi predsjedništva.

Član 10 : Odbor za pomirenje

1. Za poravnanje težih sukoba stoji članovima pomirdbeni odbor na raspolaganju.
1.1 Taj odbor čine tri osobe.
2. Odbor za pomirenje bira Glavna skupština i on ne pripada predsjedništvu.

Član 11 : Regionalni savezi

1. HSKNj potice i pomaže spajanje udruga u regionalne saveze. On u tome vidi jednu od važnih zadataka svoje aktivnosti.
2. Hrvatske udruge u Saveznoj republici Njemačkoj mogu se udružiti u regionalne saveze.
2.1 O primanju u HSKNj odlučuje pojedinačno Glavna skupština.
3. Regionalni savezi priznaju u svom radu statut HSKNj.
3.1 Oni si mogu izabrati pravilnik, koji ne smije biti u oprečnosti sa Statutom HSKNj.
3.2. Pravilnici moraju biti provjereni od predsjedništva HSKNj,
4. Regionalni savezi imaju pravo na vlastite stavove, koji ne smiju biti oprečni principima HSKNj.

Član 12 : Ukinuće Saveza

1. Za ukinuće Saveza su potrebne tri četvrtine broja glasova svih članova s pravom glasovanja.
2. Za slučaj ukinuća Saveza sva ostavština prelazi u ruke hrvatskih i karitativnih Saveza u Njemačkoj, koji tu ostavštinu moraju upotrijebiti u dobrotvorne svrhe,kako to nalaže zakon.
3. Za slučaj prestanka rada udruge ili pak gubitka prava na sniženje
poreza, sva imovina udruge mora pripasti Hrv. dušobriznickom uredu u
Njemačkoj (Kroatenseelsorge in Deutschland, An den Drei Steinen 42d,
6O435 Frankfurt am Main). Imovina se smije upotrijebiti samo u
dobrotvorne svrhe.